Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Bu bilgilendirme metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, veri sorumlusu olarak İKON Menkul Değerler A.Ş. (“İKON Menkul”) tarafından müşterilerin, potansiyel müşterilerin ya da çalışanlar hariç diğer gerçek kişilerin, kişisel verilerinin işlenmesi faaliyetleri hakkında aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

İKON Menkul, Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili mevzuat uyarınca veri sorumlusu sıfatına haizdir. İKON Menkul tarafından elde edilmiş/edilecek ya da sizlerin paylaştığı/paylaşacağı şahsınıza ait, doğrudan veya dolaylı olarak sizleri tanımlama özelliğine sahip her türlü bilginin (“kişisel veri”), aşağıda açıklanan çerçevede İKON Menkul tarafından işleneceğini; bilgilerinizin otomatik olan ya da olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, açıklanması, aktarılması, elde edilebilir hale getirilmesi de dâhil olmak üzere bilgileriniz üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemin ise “kişisel verilerin işlenmesi” anlamına geldiğini bilgilerinize sunarız

Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz; İKON Menkul Genel Müdürlük Birimleri, internet sitemiz ya da MYIKON ve/veya IKONNEWS internet siteleri, çağrı merkezi ve twitter, facebook, linkedin ya da benzeri diğer sosyal medya ya da mesajlaşma veya elektronik iletişim kanalları aracılığıyla, İKON Menkulün faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar, anlaşmalı kuruluşlar veya destek hizmeti kuruluşları vasıtasıyla ve benzeri diğer kanalları aracılığı ile, otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Kişisel Verilerin İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verilerinizin işlenmesinde temel kural işlemeye ilişkin açık rızanızın bulunmasıdır. Bununla birlikte, İKON Menkul; uymakla yükümlü olduğu yasal mevzuat uyarınca, yetkili olduğu yatırım hizmet ve faaliyetleri ile mevzuat kapsamında her türlü ürün ve hizmetin sunumu; gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemin sahibini ve muhatabının belirlenmesi; yasal olarak düzenlemekle yükümlü olduğu bilgi, belge ve her türlü kayıt ile kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgelerin üretilmesi; ilgili mevzuat uyarınca yetkilendirilmiş olan adli ve idari tüm yetkili mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması; sizlerle karşılıklı olarak imzalanmış olan sözleşmenin gereğini yerine getirilmesi; her türlü merci ve makam nezdinde İKON Menkule ilişkin bir hakkın tesisi ya da var olan bir hakkın korunması; yahut İKON Menkulün hukuken savunulabilir meşru bir menfaatinin varlığı halinde, Kanun ve ilgili mevzuatta yer aldığı üzere, onayınıza ihtiyaç duymadan da kişisel verilerinizi işleyebilir.

İşleme süresi, tabi olunan kanunda ve ilgili mevzuatta aksi öngörülmediği sürece genel zamanaşımı süresi olan 10 yıldır. Kişisel veri sahibi ile herhangi bir uyuşmazlığın ya da davanın ortaya çıkması durumunda ise bu süre ile sınırlı olmamak üzere uyuşmazlığın devamı ya da davanın kesin hükme bağlanmasına kadar geçecek sürede kişisel verileriniz işlenmeye devam edecektir. Söz konusu sürenin dolmasını müteakip ya da ilgili verinin işleme amacı veya hukuki dayanağının ortadan kalkması halinde kişisel veriler re’sen silinecektir.

Kişisel Verilerin Paylaşılabileceği Taraflar ve Paylaşım Amaçları

Kişisel verileriniz İKON Menkul tarafından hiçbir şekilde ticari bir amaçla üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır. Kişisel verileriniz, yukarıda ifade edilen işleme amaçları, süresi ve hukuki dayanakları kapsamında aktarıma konu edilebilecektir. Aktarımın gerçekleştirilmesi hususunda da temel kural onayınızın bulunmasıdır. Ancak takdir edilir ki, İKON Menkulü tabi olduğu yasal mevzuat kapsamında SPK, MASAK, Borsa İstanbul A.Ş., Takasbank, MKK gibi faaliyetlerin düzenlenmesi, denetlenmesi görevini üstlenen kamu veya özel tüzel kişiler; yatırım hizmet ve faaliyetlerinin sunumu ve yükümlülüklerin sonlandırılması için fonksiyon icra eden kamu ya da özel kurum ve kuruluşlar; karşılıklı olarak imzalanmış olan sözleşmelerde yer alan yükümlülüklerin ifası kapsamında para ve sermaye piyasası aracı transferlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla ilgili finansal kuruluşlar, yurtdışında işlem gerçekleştirmeniz durumunda söz konusu işlemlerin gerçekleştirilmesi ve yükümlülüklerin ifası amacıyla yurtdışında yerleşik kurumlar ya da uyuşmazlıkların çözümü için hakem heyetleri ya da her türlü idari ve adli ya da yargı mercileriyle veya bağımsız denetim şirketleri, destek hizmeti kuruluşları ya da danışmanlar gibi İKON Menkulün gerek yasal bir zorunluluk nedeniyle gerekse de hukuken kabul edilebilir meşru bir menfaati kapsamında destek hizmeti aldığı üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşılması söz konusu olabilecektir. Yukarıda sayılan hukuki dayanaklarla yapılacak veri aktarımlarında, aktarıma ilişkin rızanızın bulunmasına ihtiyaç olmadığını hatırlatmak isteriz.

İKON Menkul kişisel verilerinizi halihazırda yurtdışında yerleşik herhangi bir gerçek veya tüzel kişi ile paylaşmamaktadır. Ancak kişisel verilerinizin yurtdışında yerleşik üçüncü kişiler ile paylaşılması ihtiyacının hasıl olması durumunda, paylaşım gerçekleştirilen finansal kuruluşun yerleşik bulunduğu ülkenin Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKKr) tarafından “güvenli ülke” olarak tanımlanması halinde İKON Menkul yukarıdaki aktarım gerekçeleri ile sınırlı olarak onayınıza ihtiyaç duymadan veri aktarımı gerçekleştirebilecektir. Söz konusu ülkenin KVKKr tarafından güvenli ülke olarak tanımlanmamış olması durumunda ise aktarım ancak bu konuda rıza göstermeniz durumunda gerçekleştirilebilecektir.

Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

İKON Menkul nezdinde kişisel verilerinizin işlenip işlenmediği ya da verileriniz konusunda her zaman bilgi talep edebilirsiniz. İKON Menkul tarafından işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak;

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

haklarına sahipsiniz.

Bu haklarınızı yazılı olarak veya KVKKr tarafından bir yöntem belirlenmesi halinde bu yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede İKON Menkule yapacağınız başvuruda, aşağıdaki formun çıktısı alınarak;

 1. Şahsen başvurunuz,
 2. Noter vasıtasıyla ya da
 3. İkon Menkul nezdinde kayıtlı adresinizden elektronik posta yoluyla,
 4. 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan güvenli elektronik imza ile imzalanarak İkon Menkulün kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle,

İkon Menkule iletebilirsiniz.

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Şahsen Başvuru(Başvuru Sahibinin bizzat gelerek kimliğini teşvik edici belge ile başvurması )

Esentepe Mah. Harman Sokak. Harmancı Giz Plaza No:5 Kat:10 D:20 Levent ŞİŞLİ/İSTANBUL

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Noter vasıtası ile tebligat

Esentepe Mah. Harman Sokak. Harmancı Giz Plaza No:5 Kat:10 D:20 Levent ŞİŞLİ/İSTANBUL

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

İkon Menkule kayıtlı elektronik posta adresi üzerinden

kvkk@ikonmenkul.com.tr

Bilgi Talep Formunun çıktısını alarak doldurulmak suretiyle gönderilecek elektronik posta eki verilmesi

“Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla

ikonmenkul@hs03.kep.tr

E-posta’ nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız, niteliğine bağlı olmakla birlikte talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız talebinize bağlı olarak yazılı veya elektronik ortamda tarafınıza ulaştırılacaktır. Herhangi bir yöntem belirmemiş olmanız halinde bildirim elektronik posta ile yapılacaktır. Bu durumda elektronik postanın ulaşmamış ya da tarafınızca okunmamış olmasından kaynaklanan sorumluluk tarafınıza ait olacaktır. Doğrudan İKON Menkule yüklenemeyecek kusur nedeniyle oluşan zarardan İKON Menkul sorumlu değildir.

Taleplerinizin yerine getirilmesi amacıyla İKON Menkulün yapacağı masraflar tarafınızdan talep edilebilir. Ücretler konusunda KVKKr tarifesi geçerli olacaktır. Halihazırda talebe ilişkin cevabın ilk 10 sayfaya kadar olan kısmı ücretsiz olup cevabın 10 sayfayı aşması halinde aşan her sayfa için 1 lira ücret tahsil edilecektir. Talebinizin taşınabilir bellek veya benzeri harici bir cihaza ihtiyaç göstermesi durumunda söz konusu cihazın ücreti tarafınızdan ayrıca talep edilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Onay Formu için lütfen buraya tıklayınız.