Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Bu bilgilendirme metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, veri sorumlusu olarak IKON Menkul Değerler A.Ş. (“IKON Menkul”) tarafından müşterilerin, potansiyel müşterilerin ya da çalışanlar hariç diğer gerçek kişilerin, kişisel verilerinin işlenmesi faaliyetleri hakkında aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

IKON Menkul, Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili mevzuat uyarınca veri sorumlusu sıfatına haizdir. IKON Menkul tarafından elde edilmiş/edilecek ya da sizlerin paylaştığı/paylaşacağı şahsınıza ait, doğrudan veya dolaylı olarak sizleri tanımlama özelliğine sahip her türlü bilginin (“kişisel veri”), aşağıda açıklanan çerçevede IKON Menkul tarafından işleneceğini; bilgilerinizin otomatik olan ya da olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, açıklanması, aktarılması, elde edilebilir hale getirilmesi de dahil olmak üzere bilgileriniz üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemin ise “kişisel verilerin işlenmesi” anlamına geldiğini, fiziki ortamda tutulan kişisel verilere ilişkin fiziki güvenlik önlemleri alınması gibi gerekli idari ve teknik önlemleri aldığımızı ve kişisel verilerinizin güvenliği konusunda gerekli hassasiyeti gösterdiğimizi bilgilerinize sunarız.

Kişisel Verilerin İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

İşlenen Kişisel verileriniz ise; adres, telefon, cep telefonu, e-posta adresi, faks numarası, meslek bilgisi, hesap numarası, işlem bilgisi, kimlik bilgileriniz (Ad soyadı, anne baba adı, eş çocuk bilgileri, imza, uyruk, doğum yeri, doğum tarihi, ehliyet bilgileri, medeni durum bilgisi, pasaport no, vergi numarası), işlem güvenliği bilgileriniz (IP adresi, internet giriş çıkış bilgileri, şifre parola bilgileri, log kayıtları), Risk Yönetimi Bilgileriniz, ticari teknik idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler, anket, kampanya çalışması ile elde edilen bilgiler, Finans Bilgileriniz (Banka hesap numarası, malvarlığı bilgileri, finansal performans bilgileri, kredi/risk Bilgileri), Hukuki İşlem Bilgileriniz, Demografik Bilgileriniz (Eğitim seviyesi ve benzeri profil bilgileri), Görsel ve İşitsel Kayıtlar (görüntü, fotoğraf, Ses kaydı), vekil varsa asıl kişi için istenen tüm bilgiler vekil için de alınır.  

Kişisel verileriniz; IKON Menkul tarafından ve kişisel verilerinizin mevzuata uygun olarak aktarıldığı üçüncü kişiler tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden müşterilerimizin en iyi şekilde faydalanması için çalışmaların yapılması, Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, IKON Menkul tarafından sunulan ürün ve/veya hizmetlerin satış ve pazarlama süreçlerinin, müşteri ilişkilerinin yürütülmesi, Reklam, kampanya ve promosyon faaliyetleri kapsamında müşteri ve verisi işlenen ilgili kişilerle iletişime geçilmesi, sosyal medya ve diğer elektronik mecralardan yapılacak kampanyalar, abonelikler ve veri analizi uygulamaları, veri sorumlusu olarak Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, IKON Menkul’e talep ve şikâyetlerini iletenler ile iletişime geçilmesi amaçları ile işlenir. 

Verilerin Elde Edilme Yöntemleri ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle ve farklı kanallardan ofisler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, fiziki ortamda, sesli ve görüntülü iletişim cihazları, elektronik ortamda ya da kapalı devre görüntüleme sistemleri vasıtasıyla ve diğer yöntemlerle yasal yollardan elde edilebilmektedir. Ayrıca toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinin 1. Fıkrasında yer alan ilgili kişinin açık rızasının olması hukuki sebebine dayalı olarak işlenir. Rızanızın geri alınması halinde ise kişisel verileriniz anonimleştirilecektir ve imha edilecektir. Şirket, periyodik olarak verilerin anonimleştirilmesi gerekip gerekmediğini denetlemekte ve re’sen de anonimleşmesi gereken verileri anonimleştirmektedir. 

IKON Menkul, uymakla yükümlü olduğu yasal mevzuat uyarınca, yetkili olduğu yatırım hizmet ve faaliyetleri ile mevzuat kapsamında her türlü ürün ve hizmetin sunumu gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemin sahibini ve muhatabının belirlenmesi, yasal olarak düzenlemekle yükümlü olduğu bilgi, belge ve her türlü kayıt ile kağıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgelerin üretilmesi ilgili mevzuat uyarınca, yetkilendirilmiş olan adli ve idari tüm yetkili mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, sizlerle karşılıklı olarak imzalanmış olan sözleşmenin gereğini yerine getirilmesi, her türlü merci ve makam nezdinde IKON Menkul'e ilişkin bir hakkın tesisi ya da var olan bir hakkın korunması, yahut IKON Menkul'ün hukuken savunulabilir meşru bir menfaatinin varlığı halinde, Kanun ve ilgili mevzuatta yer aldığı üzere, onayınıza ihtiyaç duymadan da kişisel verilerinizi işleyebilir.

Kanuni zaman aşımı süresi dolan kişisel veriler silinecektir. Kişisel veri sahibi ile herhangi bir uyuşmazlığın ya da davanın ortaya çıkması durumunda uyuşmazlığın devamı ya da davanın kesin hükme bağlanmasına kadar geçecek sürede kişisel verileriniz işlenmeye ve saklanmaya devam edecektir. Söz konusu kanuni saklama sürenin dolmasını müteakip ya da ilgili verinin işleme amacı veya hukuki dayanağının ortadan kalkması halinde kişisel veriler re’sen silinecektir.


Kişisel Verilerin Paylaşılabileceği Taraflar ve Paylaşım Amaçları

Kişisel verileriniz IKON Menkul tarafından hiçbir şekilde ticari bir amaçla üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır. Kişisel verileriniz, yukarıda ifade edilen işleme amaçları, süresi ve hukuki dayanakları kapsamında aktarıma konu edilebilecektir. IKON Menkul'ün tabi olduğu yasal mevzuatlar kapsamında SPK, MASAK, YTM, Borsa İstanbul A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası, MKK gibi faaliyetlerin düzenlenmesi ve denetlenmesi görevini üstlenen kamu veya özel tüzel kişiler, yatırım hizmet ve faaliyetlerinin sunumu ve yükümlülüklerin sonlandırılması için fonksiyon icra eden kamu ya da özel kurum ve kuruluşlar, karşılıklı olarak imzalanmış olan sözleşmelerde yer alan yükümlülüklerin ifası kapsamında para ve sermaye piyasası aracı transferlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla ilgili finansal kuruluşlar, yurt dışında işlem gerçekleştirmeniz durumunda söz konusu işlemlerin gerçekleştirilmesi ve yükümlülüklerin ifası amacıyla yurt dışında yerleşik kurumlar ya da uyuşmazlıkların çözümü için hakem heyetleri ya da her türlü idari ve adli ya da yargı mercileriyle veya bağımsız denetim şirketleri, Şirket çalışanları, destek hizmeti kuruluşları ya da danışmanlar gibi IKON Menkul'ün gerek yasal bir zorunluluk nedeniyle gerekse de hukuken kabul edilebilir meşru bir menfaati kapsamında destek hizmeti aldığı üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşılması söz konusu olabilecektir. 

IKON Menkul kişisel verilerinizi halihazırda yurt dışında yerleşik herhangi bir gerçek veya tüzelkişi ile paylaşmamaktadır. Ancak kişisel verilerinizin yurt dışında yerleşik üçüncü kişiler ile paylaşılması ihtiyacının hasıl olması durumunda, paylaşım gerçekleştirilen finansal kuruluşun yerleşik bulunduğu ülkenin Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından “güvenli ülke” olarak tanımlanması halinde IKON Menkul yukarıdaki aktarım gerekçeleri ile sınırlı olarak onayınıza ihtiyaç duymadan veri aktarımı gerçekleştirebilecektir. Söz konusu ülkenin KVKK tarafından güvenli ülke olarak tanımlanmamış olması durumunda ise aktarım ancak bu konuda rıza göstermeniz durumunda gerçekleştirilebilecektir.


Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

IKON Menkul nezdinde kişisel verilerinizin işlenip işlenmediği ya da verileriniz konusunda her zaman bilgi talep edebilirsiniz. IKON Menkul tarafından işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak;

1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.


Bu çerçevede IKON Menkul'e yapacağınız başvuruda, aşağıdaki formun çıktısı alınarak;

1. Şahsen başvurunuz,

2. Noter vasıtasıyla ya da

3. IKON Menkul nezdinde kayıtlı adresinizden elektronik posta yoluyla,

4. 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan güvenli elektronik imza ile imzalanarak IKON Menkul'ün kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle,

            IKON Menkul’e iletebilirsiniz.


Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Şahsen Başvuru (Başvuru Sahibinin bizzat gelerek kimliğini teşvik edici belge ile başvurması)

Esentepe Mah. Harman Sokak. Harmancı Giz Plaza No:5 Kat:10 D:20 Levent ŞİŞLİ/İSTANBUL

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Noter vasıtası ile tebligat

Esentepe Mah. Harman Sokak. Harmancı Giz Plaza No:5 Kat:10 D:20 Levent ŞİŞLİ/İSTANBUL

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

IKON Menkul'e kayıtlı elektronik posta adresi üzerinden

kvkk@ikonmenkul.com.tr

Bilgi Talep Formunun çıktısını alarak doldurulmak suretiyle gönderilecek elektronik posta eki verilmesi

“Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla

ikonmenkul@hs03.kep.tr

E-posta’ nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.


Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız, niteliğine bağlı olmakla birlikte talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız talebinize bağlı olarak yazılı veya elektronik ortamda tarafınıza ulaştırılacaktır. Herhangi bir yöntem belirtmemiş olmanız halinde bildirim elektronik posta ile yapılacaktır. Bu durumda elektronik postanın ulaşmamış ya da tarafınızca okunmamış olmasından kaynaklanan sorumluluk tarafınıza ait olacaktır. Doğrudan IKON Menkul'e yüklenemeyecek kusur nedeniyle oluşan zarardan IKON Menkul sorumlu değildir.

Taleplerinizin yerine getirilmesi amacıyla IKON Menkul'ün yapacağı masraflar tarafınızdan talep edilebilir. Ücretler konusunda KVKK tarifesi geçerli olacaktır. Halihazırda talebe ilişkin cevabın ilk 10 sayfaya kadar olan kısmı ücretsiz olup cevabın 10 sayfayı aşması halinde aşan her sayfa için 1 lira ücret tahsil edilecektir. Talebinizin taşınabilir bellek veya benzeri harici bir cihaza ihtiyaç göstermesi durumunda söz konusu cihazın ücreti tarafınızdan ayrıca talep edilecektir.


Veri Sorumlusu: IKON MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Adres: Esentepe Mah. Harman Sok. No:5 Harmancı Giz Plaza K:10 D:20 Şişli/İSTANBUL 

Tel: (0212) 709 99 99 Fax: (0212) 276 20 60 

E-Posta: kvkk@ikonmenkul.com.tr


Kişisel Verilerin İşlenmesi Onay Formu için lütfen buraya tıklayınız.

Yatırım için aradığınız her şey!

Arama Sonuçları ( Sonuç Gösteriliyor)